ScottWilson

Postęp prac - marzec 2011

 


Postęp realizacji robót za 4 tydzień marca 2011 r. (12 tydzień 2011 r.)

 


ROBOTY DROGOWE


   Kilometraż / Obiekt                                                            Opis robót

DT55


Wykonanie w 100%


DS55 / DS56

Odhumusowanie 100%


DS55 

GRZ wykop 50%


DS56

GRZ wykop 40%, stabilizacja wapnem 15%


MOP III Palikówka


 


Karczowanie pni 

Karczowanie pni (Terliczka, Łukawiec), usuwanie krzewów
597+172 - 599+808

Usuwanie karpiny, porządkowanie gałęzi


WA64, DK4

 

584+400, 590 +300

 

WA3

 
odhumusowanie placu składowego, wykonanie wartwy konstrukcyjnej z żużla wielkopiecowego


613+750 - 614+540 DD43

wykonanie odhumusowania DD 43, wykonanie stabilizacji DD 43, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z żużla wielkopiecowego


614+600 - 616+000 DD45

wykonanie odhumusowania DD 45


616+200 - 616+450 DD48

wykonanie odhumusowania DD 48


WA 4

odhumusowanie placu składowego, wykonanie stabilizacji, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z żużla wielkopiecowego


DS43

kruszywo  20mb drogi + 600m2 plac składowy


DS. 45

odhumusowanie 250mb + 500m2 plac składowy, stabilizacja 655mb


DS48

odhumusowanie 150mb


DS26

Zasyp żużlem i odhumusowanie + triax


 


DS25

Odhumusowanie + zasyp żużlem + rozkładanie geosiatki


 


DS19

Odhumusowanie + zasyp żużlem + rozkładanie geosiatki


WD 76 objazd

Zasyp żużlem  + rozłożenie geosiatek + zasyp piskiem +układanie płyt + uzupełnianie warstwy żużla


DS37

odhumusowanie + korytowanie


 


DS38

Rozkładanie geosiatki  + zasyp żużlem + Doprowadzenie podłoża do góry robót ziemnych


Dojazd do DS34

odhumusowanie


Droga technologiczna 35- 36

rozkładanie geosiatki  + zasyp żużlem + odhumusowanie + korytowanie


 


DS34

odhumusowanie


WA-164 objazd

odhumusowanie, wykop GRZ,


WD 61 objazd

układanie płyt, betonowanie wlotów objazdu,


DS08

wykonanie w-wy konstrukcyjnej na podłożu stabilizowanym wpanem i cementem, zagęszczenie 400m,  wymiana podłoża od 0,5-1,0m - 20m,


DS09

odhumusowanie i zagęszczenie podłoża - 1200m


DS16 + DT

odhumusowanie i zagęszczenie podłoża - 250m


WA68a

odhumusowanie objazdu, wykonanie w-wy podbudowy, układanie płyt


  

 

Rozbiórka: Wola Mała posesja : działka 716/2, posesja 43, 52,63, 64, 65 hałdowanie gruzu


 

Terliczka posesja: całość 60%


 

ROBOTY MOSTOWE


PA/PZ 19 
Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM wstrzymana ze względu na brak zezwolenia
593+008,53 poruszania się po drogach powiatowych        
                   
 WD-61   Realizacja tymczasowego objazdu drogi 1383R      
 583+764,14                  
                   
PZ-5 Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM wstrzymana ze względu na brak zezwolenia
584+593.34  poruszania się po drogach powiatowych nr 1382R, 1383R w miejscowości Łukawiec Górny   
                   
PA/PZ 06 Przełożenie cieku               
585+393.26                   
                   
 PA/PZ 07 Przełożenie cieku               
 586+095.44 Roboty ziemne pod fundamenty przepustu        
                   
 PA 08  Roboty ziemne pod fundamenty          
586+559,00 A4                  
                   
WD 62 Roboty ziemne pod podpore C          
586+222.79                  
                   
PA 36 Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do  JET-GROUTING    
604+496,37                  
                   
WD-75 Realizacja kolumn JET-GROUTING          
604+579,91                   
                   
PZ-43 Deskowanie ścian, stropu, skrzydeł segmentu A (lewy)       
610+463.34 Zbrojenie ścian, stropu, skrzydeł segmentu A (lewy)       
                   
WA-79 Deskowanie przyczółka w osi B nitka lewa
610+270.28 Zbrojenie przyczółka w osi B nitka lewa 
  Izolacja ławy fundamentowej przyczółka w osi B
  Odwodnienie wykopu za pomocą instalacji igłofiltrowej
                   
WA-3 Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do wykonania kolumn jet grouting podpory w osi H
613+703.14 Realizacja tymczasowego mostu przez rzekę Mleczka      
                   
WA 4   Realizacja platform roboczych pod wiertnicę  do  JET-GROUTING przyczółka w osi A  
614+534.54                   
                   
WA-5 Wykonanie kolumn DSM  ławy fundamentowej przyczolka w osi A
616+006.88  
                   
Baza PKS Dostawy stali

ROBOTY BRANŻOWE622+816/ GW1 GAZ spawanie rur fi 700  zrobione około 25%
622+816/ GW2 wykonanie przewiertu fi 600, wykonanie 100%  
593+467/ G9 oddanie próby szczelności,  wykonanie 100% 
594+038/ G11 wykonano 80% gazociągu (czekamy aż zostanie wykonana kanalizacja i wodociąg)
595+487/ G12 zagęszczanie wykopu, wykonano 100%
610+215/ G19 wykopy liniowe, zgrzewanie rur ochronnych i przewodowych ,wykonano 100%
613+407/ G20 wykopy linowe ,zgrzewanie rur przewodowych, zagęszczanie wykopu, wykonano 100%
613+887/ G21 wykopy liniowe, zgrzewanie rur przewodowych, wykonano 70%
616+055/ G22 wykonano 80% gazociągu (czekamy aż zostanie wykonana kanalizacja i wodociąg)   
593+600 / Kolizja SN8 Energetyczna Dokończenie przepustów pod autostradą i ułożenie kabli energetycznych.
593+500 / Kolizja nn8 Dokończenie przepustów pod autostradą i ułożenie kabli energetycznych.
597+200 / Kolizja SN12 Wykonanie przewiertów pod rzeką SAWĄ.
619+580 / Kolizja PKP3 Stawianie słupów przy wyłączeniu RZE Przeworsk.
621+950 / Kolizja SN27 Stawianie słupów przy wyłączeniu RZE Przeworsk.
616+750 / Kolizja SN26 Rozwózka i montaż słupów średniego napięcia.
616+750 / Kolizja SN26 Stawianie słupów przy wyłączeniu RZE Przeworsk.
610+800 / Kolizja SN19 Stawianie słupów przy wyłączeniu RZE Przeworsk.   
601+451 / KolizjaT24 Telekomunikacyjna Przełączenie linii kablowej i demontaż sieci napowietrznej.
613+828 / Kolizja T32 Stawianie studni i słupów kablowych.   
622+300 Melioracyjna wykop zbiornika ZBR- 54- 100%
621+500 układanie maty bentonitowej ZBR- 53- 100%
581+700 odmulenie, wykop rowu T-7 -90%
621+400 wykop ZBR- 52-100%
582+500 wykop T-16 -100%
622+500 wykop ZBR-55- 10%
590+800 wykop zakole nr 3 - 70%
607+500 wykop, odmulenie A - Budy Łańcuckie - 70%                   
W4 km 583+158/    Obiekt WD 61 Sieci Wodociągowe Transport rur PE fi 225. Zgrzewanie rur PE - 340 mb.Wykonanie wodociągu - 120mb., wykopy kontrolne
W13 km 593+473/ Obiekt WA68 Wykopy kontrolne. Zgrzewanie rur, kształtek PE 400.Montaż rurociągu Dz 400- około 100 m
W12 km 593+441,43 Wykopy kontrolne, zasyp wykopów kontrolnych    
W30 km 613+405,36 wykopy kontrolne
W-33 km 616+052/    WA5 Wykopy kontrolne- 20 m3.Zasypywanie wykopów kontrolnych - 16 m3.Transport rur fi 90, 32.
W24 km 610 +222/WA79 Wykopy kontrolne, Montaż rurociągu- około 100 m
W25 km 610 +314 wykopy, podsypka, zasypka, ułożenie rur                   
KS13 613+966,11 Sanitarna Rura PE 315 -172,80 m, Rura Stalowa DN 450 - 25 m, Studnia fi 600 - 4szt    
KS8 589+983 Montaż rury PE 315 - 18 m            
KS41 616+111,50-616+190,1 Rura PVC 200 - 60 m, Studnia 1200 - 3szt.        
KS40 616+036,91 Studnia 1200 - 3 szt, Rura PVC 200 - 24m, Rura PE ochronna 315 - 24 m


KS12 593+426,45
Rura stalowa DN 300 - 31,6m


581+250-622+550 Geodezyjna Pomiar osnowy realizacyjnej na mostach 15%    (100) %      
Niwelacja osnowy realizacyjnej 45% (45%)        
Tyczenie fundamentów podpór A i C WD-61 (100%)      
Tyczenie kolumn jet-grounting przyczółek C - WD75  (100%)    
Tyczenie fundamentów podpora A MA/PZ-73  (100%)      
Inwentaryzacja gruzu WD-75 (100%)        
Inwentaryzacja odhumusowania DS26 (100%)        
Tyczenie odhumusowania DS16 (100%)        
Inwentaryzacja odhumusowania DS18 (100%)        
Pomiar wykopu pod wymianę gruntu DS08 (100%)      
Tyczenie zbiorników ZBR04, ZBR05, ZBR11 (100%)      
Tyczenie przepustów kablowych SN10, SN11 (100%)      
Inwentaryzacja wodociągu W12 (100%)         
590+000-594+100 Geotechniczna W tygodniu 21.03-25.03.2011 -pobrano 30sztk próbek NNS. Sumarycznie pobrano 99sztuk próbek co stanowi 43,6% całego planu
WA65 WA 65A W tygodniu 21.03-25.03.2011- odwiercona 140mb
PZ68   PZ68A
MA70
MA71
MA73
PZ9  PZ12  PZ13

WD12 WD66


Cały kilometraż inwestycji. Nadzór                Przyrodniczy Monitoring herpetologiczny w okresie wiosennym oraz nadzór w trakcie likwidacji gniazda bociana. Odszukanie w terenie dobrych siedlisk zastępczych dla przesadzanych roślin chronionych              (odnaleziono fragment wilgotnej łąki z rzędu Molinietalia, która w pewien sposób nawiązuje do siedlisk najczęściej zajmowanych przez goździka pysznego).
Monitoring herpetologiczny w okresie wiosennym kontrola wykonanych  oraz dalsze wyznaczanie kolejnych grodzeń - Paweł Nicia środa - cały dzień
Monitoring herpetologiczny w okresie wiosennym - Mateusz Kolecki - czwartek cały dzień
Monitoring herpetologiczny w okresie wiosennym, kontrola wygrodzeń- Dariusz Ropek - sobota cały dzień                   
   
  Organizacja ruchu Utrzymanie Tymczasowego oznakowania na drodze:
DK4 oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DP1518R połówkowe zawężenie pasa na czas budowy przyczółka obiektu WA79
DP1383R oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DG108842R oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DP1520R  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DP1520R  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DP1516R  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DP1517R  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
 P1519R  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DP 1384R  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DP 1592R  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DW881  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DW835  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
DW877  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy
  Prace projektowe oraz zatwierdzanie projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu:
DP 1383R  oznakowanie na czas budowy bajpasa 
DP 1521R  oznakowanie na czas budowy bajpasa 
DG109807R  oznakowanie na czas budowy bajpasa 
DP 1515R  oznakowanie na czas budowy bajpasa 

Postęp realizacji robót za 3 tydzień marca 2011 r. (11 tydzień 2011 r.)


ROBOTY DROGOWE

Kilometraż / Obiekt 
Branża Opis robót 
  drogowa
  drogowa Kontynuacja robót rozbiórkowych obiektów rozpoczętych w tygodniu  10
  Dodatkowo wykonano rozbiórkę :
  Wola Dalsza posesja: 369 -  (całość 81%)
  Gorliczyna posesja : 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 119 hałdowanie gruzu
  Wola Dalsza posesja: 64 - 30% (całość 80%)
  Terliczka posesja: 66 - (całość 25%)
  Budu Łańcuckie posesja : 208, 209 hałdowanie gruzu
597+172 - 599+808 Usuwanie karpiny gałęzi i pozostałośc po drzewach
WA64
610+300
                   
DS. 08 Odhumusowanie, wykonanie warstwy z żużla
DS. 09 Odhumusowanie
Objzad WD 61 Zasypanie gruzem/żużlem i piaskiem
   
DS56 Odhumusowanie km 2+304 - 0+000,00 (85%)
DS56 Osuszenie podłoża gruntowego km 2+304 - 2+204,00 (4%)
DS56 zjazd z DK4 Budowa zjazdu z DK4 (80%)
DS55 Odhumusowanie km 1+295 - 0+000,00 (75%)
DS55 zjazd z DK4 Odhumusowanie na długości 200mb (100%)
Zabezpieczenie gazociągu gA400 i gA700 płytami drogowymi (100%)
Osuszenie podłoża gruntowego na długości 200mb (100%)
Warstwa technolgiczna z kruszywa gr.50cm (100%)                
Objazd DK4 Zabezpieczenie gazociągu gA400 i gA700 płytami drogowymi (100%)
Objazd WD 76 Odhumusowanie
DS26 odhumusowanie + Zasyp żużlem  
DS18, DS19 Odhumusowanie, rozłożenie georusztu
DS35 Odhumusowanie, równanie podłoża pod drogę tech., rozłożenie georusztu+zasyp żużlem stalowym
DS38 Odhumusowanie
Droga technologiczna między DS35 - DS36 Odhumusowanie + równanie podłoża
DT od drogi 835 do obiektu WA5 700 m DT (odhumusowanie + stabilizacja wapnem )
DS48 odhumusowanie DS48 ( 300 mm)  i kontynuacja budowy
   
DS08 Badanie podłoża po stabilizacji 
DS06 VSS badanie nośności podłoża gruntowego po zdjęciu humusu
DS36
DS08
DS39
DS34
DS28
DS27ROBOTY MOSTOWE


_
Kilometraż / Obiekt 
Branża Opis robót 
  mostowa
PA/PZ 19  mostowa Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM wstrzymana ze względu na brak                 
593+008,53 zezwolenia poruszania się po drogach powiatowych                
                   
 WD-61   Realizacja tymczasowego objazdu drogi 1383R                
 583+764,14                  
                   
PZ-5 Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM wstrzymana ze względu na brak                 
584+593.34  zezwolenia poruszania się po drogach powiatowych nr 1382R, 1383R w miejscowości Łukawiec Górny 
                   
PA/PZ 06 Przełożenie cieku                 
585+393.26                   
                   
PA/PZ 07  Przełożenie cieku                
586+095.44                  
                   
MA/PZ-69 Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM.                
595+363.00                  
                 
PZ-43 Zabetonowanie ścian, stropu, skrzydeł segmentu B (prawy)                
610+463.34                  
                   
WA-3 Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do wykonania kolumn jet grouting                
613+703.14 ławy fundamentowej filara w osi C,G                
  Realizacja tymczasowego mostu przez rzekę Mleczka                
                   
WA-5 Wykonanie kolumn DSM
616+006.88  
   
WA-79 Zabetonowanie ławy fundamentowej przyczółka w osi B nitka prawa
610+270.28 Odwodnienie wykopu za pomocą instalacji igłofiltrowej
   
 PG-79a Zdjęcie humusu pod fundament
611+819.23 A4  
   
Baza PKS Rozładunek stali

ROBOTY BRANŻOWE

  przezbrojenia
622+816 /GW1 GAZ spawanie rur fi 700,  wykonano około 25%
622+816 /GW2 wykonanie przewiertu fi 600, wykonano 100%  
593+467 / G9 oddanie próby szczelności,  wykonano 100% 
594+038 / G11 wykonano 80% gazociągu (oczekiwanie na   wykonananie kanalizacji i wodociągu)
595+487 / G12 zagęszczanie wykopu, wykonano 100%
610+215 / G 19 wykopy liniowe, zgrzewanie rur ochronnych i przewodowych, wykonano 100%
613+407 / G20 wykopy linowe, zgrzewanie rur przewodowych, zagęszczanie wykopu, wykonano 100%
613+887 / G21 wykopy liniowe, zgrzewanie rur przewodowych, wykonano 70%
616+055/G22 wykonano 80% gazociągu (oczekiwanie na   wykonananie kanalizacji i wodociągu)
     
615+600 / Kolizja NN24 Energetyczna Stawianie słupów przy wyłączeniu przez RZE Przeworsk
616+400 / Kolizja NN25 Stawianie słupów przy wyłączeniu przez RZE Przeworsk
614+800 / Kolizja NN22 Stawianie słupów przy wyłączeniu przez RZE Przeworsk
614+800 / Kolizja NN23 Stawianie słupów przy wyłączeniu przez RZE Przeworsk
615+100 / Kolizja PKP2 Stawianie słupów przy wyłączeniu przez RZE Przeworsk
613+500 / Kolizja SN20 Stawianie słupów przy wyłączeniu przez RZE Przeworsk
614+250 / Kolizja SN21 Stawianie słupów przy wyłączeniu przez RZE Przeworsk
593+500 / Kolizja nn8 Wykonanie przepustu kablowego pod autostradą rurą HDPE110.
593+600 / Kolizja SN8 Wykonanie przepustu kablowego pod autostradą rurą HDPE160.
     
583+715 / Kolizja T4 Telekomunikacyjna Wdmuchnięcie światłowodu w kanalizację telekomunikacyjną.
601+451 / KolizjaT24 Wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej, wstawienie studni, ustawienie słupów, wciągniecie kabli.
     
622+300 Melioracyjna wykop zbiornika ZBR- 54- 100%
621+500 układanie maty bentonitowej ZBR- 53- 100%
581+700 odmulenie, wykop rowu T-7 -90%
621+400 wykop ZBR- 52-100%
582+500 wykop T-16 -100%
622+500 wykop ZBR-55- 10%
590+800 wykop zakole nr 3 - 70%
607+500 wykop, odmulenie A - Budy Łańcuckie - 70%
                     
W4 km 583+158/          Obiekt WD 61 Sieci Wodociągowe Transport rur PE fi 225. Zgrzewanie rur PE - 340 mb.Wykonanie wodociągu - 120mb, wykopy kontrolne
W13 km 593+473/        Obiekt WA68 Wykopy kontrolne. Zgrzewanie rur, kształtek PE 400.Montaż rurociągu Dz 400- około 100 m
W12 km 593+441,43 Wykopy kontrolne.
W-33 km 616+052/WA5 Wykopy kontrolne- 20 m3.Zasypywanie wykopów kontrolnych - 16 m3.Transport rur fi 90, 32.
W24 km 610 +222/WA79 Wykopy kontrolne, Montaż rurociągu- około 100 m
                   
KS38 613+966,11 Sanitarna Montaż rurociągu PVC 110 tłoczny -  12 m 
KS13 613+966,11 Montaż rury stalowej ochronnej DN450 - 71,6 m + rura PE 315 - 48 m                
KS8 589+983 Montaż rury PE 315 - 40 m
KS41 616+111,50-616+190,1 Montaż rury PVC 200 - 50 m                
KS40 616+036,91 Montaż rurociagu PVC 200  100 m + rura ochronna 315 - 50 m + 3 studnie żelbetowe
KS12 593+426,45 Montaż rurociagu PVC 160  12 m + rura stalowa DN 300 - 12m
581+250-622+550 geodezyjna Pomiar osnowy realizacyjnej na mostach 15%    (95) %                
Opracowanie kameralne projektu.                
Tyczenie platform pod wzmocnienie podłoża PA/PZ-19 (100%)                
Tyczenie obiektów WD-75 (100%)                
Tyczenie fundamentów podpór WD-62 (100%)                
Tyczenie platform pod DSM PG-71A (100%)                
Tyczenie objazdu WD-63 (100%)                
Tyczenie niwelety DS.-25, DS.-26, DS.-28 (100%)                
Tyczenie odhumusowania DS.-15 (100%)                
Tyczenie kanalizacji sanitarnej KS-8 (100%)                
Tyczenie rowu - potok Mikośka (100%)                
Inwentaryzacja G12 (100%)                
Inwentaryzacja słupów linii SN12 (100%)                
  geotechniczna
590+000-594+100 geotechniczna W tygodniu 14.03-18.03.2011 -pobrano 14sztk próbek NNS. Sumarycznie pobrano 69sztuk próbek co stanowi 30,4% całego planu
PZ 10 W tygodniu 14.03-18.03.2011- odwiercona 97m
PZ 19   PZ15
PZ 22  PZ16
PZ 23
PZ 24
PZ 26
PZ 33
PZ 77a
Cały kilometraż inwestycji. nadzór                przyrodniczy Monitoring herpetologiczny w okresie wiosennym oraz kontrola prac związanych z odhumusowaniem (drogi tech. DS04.1,DT04), dokonano kontroli na odcinku km 581+250 – 586+000. NPW stwierdził na odcinku km 584+000 do km 584+400 aktywność płazów. W związku z tym wydano zalecenie wygrodzenia wyznaczonych fragmentów pasa budowy w celu ograniczenia migracji płazów.
Kontrola odhumusowywania pod drogi technologiczne po śladzie: DS8.2, DS08.1 i DS08; DS26+DS25 do obiektu MAPZ72(płd);-DS34 do obiektu WD75 – kontrola miała na celu precyzyjne wskazanie miejsc podmokłych, które mogą stanowić potencjalne siedlisko płazów.
Przeprowadzono kontrolę odcinka autostrady( km 583+000-585+000) pod względem występowania płazów i miejsc ich bytowania. Wyznaczono miejsca wygrodzeń zabezpieczających przed wtargnięciem płazów na teren budowy. Nadzorowano wykonanie wygrodzeń na odcinku od ok. 583+800 do 584+300( po prawej stronie autostrady)
Przeprowadzono kontrolę całego pasa autostrady i wyznaczono miejsca kolejnych wygrodzeń zabezpieczających.

Postęp realizacji robót za 2 tydzień marca 2011 r. (10 tydzień 2011 r.)

 


ROBOTY DROGOWE

Kontynuacja robót rozbiórkowych obiektów rozpoczętych w tygodniu 9

Dodatkowo wykonano  rozbiórkę :

Wola Dalsza posesja: 369 - (całość 77%)

Gorliczyna posesja : 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 119 hałdowanie gruzu

Wola Dalsza posesja: 64 - (całość 60%)

581+250 - 622+450 - Inwentaryzacja ściętych drzew, które nie mogą być wywiezione na Rejon.

592+000 - 592+200 - Usuwanie gałęzi i pozostałości po drzewach

610+300 - Usuwanie karpiny

DS.26 - Wykonanie d. technologicznej odhumusowanie, rozłożenie georusztu i zasyp piaskiem 20%

WA-61 OBJAZD - Odhumusowanie 90 %

DS. 08 - Równanie podłoża 70%

DS.22, DS.39, DS.24, DS.35, DS.05, DS.08, DS.36 - VSS, pobranie i badanie próbki gruntu


ROBOTY MOSTOWE

WD-61 -  583+764,14 - Realizacja tymczasowego objazdu drogi 1383R

PZ-5 - 584+593.34 A4 - Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM.

PZ-22 - 594+593,34  -  Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM.

MA/PZ-69  -  595+363.00  -  Zdjęcie humusu pod platformy robocze pod wiertnicę do DSM.

PA/PZ 07 - 586+095.44  - Przełożenie cieku przy podporze A

WD-62  -  586+222.79 -  Przełożenie cieku przy podporze A

WA-3 - 613+703.14  - Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do wykonania kolumn jet grouting, ławy fundamentowej filara w osi E, F,L, Realizacja tymczasowego mostu przez rzekę Mleczka

WA-5 - 616+006.88 - Realizacja kolumn DSM

PA/PZ 07 - 586+095.44 - Przełożenie cieku przy podporze A

PZ-43 - 610+463.34 - Realizacja deskowania ścian, stropu, skrzydeł segmentu B(prawy), Realizacja zbrojenia ścian, stropu, skrzydeł segmentu B (prawy), Betonowanie płyty dennej, skrzydeł segmentu A (lewy)

WA-79 - 610+270.28   Zbrojenie ławy fundamentowej przyczółka w osi B nitka prawa, Betonowanie ławy fundamentowej przyczółka w osi B nitka lewa, Odwodnienie wykopu za pomocą instalacji igłofiltrowej,

PG-79a -  611+819.23 A4 - Wykonanie drogi dojazdowej do obiektu, Zdjęcie humusu pod fundament

WD 12b - KM 0+805,32  - Wykonanie drogi technologicznej do obiektu (szerokości 3,5 m, grubości 30 cm), Wykonanie platform roboczych pod wiertnicę do DSM.

 


ROBOTY BRANŻOWE

Przezbrojenia

 GAZ:

622+437/G23  - oddanie próby szczelności,  wykonano 100% gazociągu

622+816/GW2  - wykonanie przewiertu fi 600, wykonano 70% 

595+487/G12  - wykopy linowe ,zgrzewanie rur przewodowych, zagęszczanie wykopu, wykonano 30%

622+816/GW1  -  spawanie rur fi 700 wykonano około 20%

613+887/G21  - wykonano 20%

594+038/G11  -  zagęszczanie wykopu, wykonano 80% gazociągu (oczekiwanie na wykonanie kanalizacji i wodociągu)

610+215/G 19 - transport rur, wykopy kontrolne, wykopy liniowe, zgrzewanie rur ochronnych wykonano 90%

613+407/G20 - wykopy linowe ,zgrzewanie rur przewodowych, zagęszczanie wykopu, wykonano 90%


Energetyczna:

580+250/Kolizja SN0   -  dokończenie naciągu przewodów linii SN przy wyłączeniu zakładu energetycznego

592+100/Kolizja nn6  -  montaż i stawianie słupów linii energetycznej niskiego napięcia przy wyłączeniu

591+900/Kolizja nn7  -  montaż i stawianie słupów linii energetycznej niskiego napięcia przy wyłączeniu

594+400/Kolizja nn10  -  montaż i stawianie słupów linii energetycznej niskiego napięcia przy wyłączeniu

610+220 / Kolizja nn24, 612+600 / Kolizja nn25, 613+450 / Kolizja nn26, 613+820 / kolizja nn27, 616+020 / Kolizja nn28 - stawianie słupów przy wyłączeniu przez RZE Przeworsk

608+800 / Kolizja SN24   - Stawianie stacji transformatorowej Świętoniowa 2 przy wyłączeniu przez RZE Przeworsk


TELEKOMUNIKACYJNA:

592+205 / KolizjaT13  - układanie kanalizacji telekomunikacyjnej i studni, pozostałe prace przerwane z powodu nieusuniętych fundamentów

601+451 / KolizjaT24 - przewóz materiałów, wykonanie tras kanalizacji telekomunikacyjnej o długości 120 m.


MELIORACYJNA:

622+300 - wykop  ZBR- 54, wykonano 90%

622+301 - wykop zbiornika ZBR-55, wykonano 90%

584+100 - odmulenie PPO wykonano 30%

612+600 - wykop M-1, 90%

585+400 - odmulanie rowu T-7, 40%

581+300 - odmulanie, wykop rowu T-15, 50%

621+900 - wykop zbiornika ZBR-53, wykonano 60%

621+500 - wykop ZBR - 52, wykonano 90%


SIECI WODOCIAGOWE:

W31 km 613+791,20/WA3 - wykopy, podsypka, zasypka, ułożenie rur

W24 km 610 +222/WA79 - wykopy kontrolne 36 mb

W25 km 610+314/ WA79 - wykopy kontrolne 36 mb

W32 km 613+882/ obiekt WA3 - montaż rur PCV Dn 110do rury ochronnej, montaż płóz, ubijanie obsypki


SANITARNA:

KS38 613+966,11 - montaż rurociągu PVC 110 tłoczny -  37 m + rura ochronna 250  - około 27 m

KS42 618+959,81 - zakończenie , próby szczelności, płukanie,

KS35 610+192,45 - montaż rurociągu fi 90 -  75 m + rura ochronna 200 - 72 m

KS40 616+036,91 - montaż rurociągu PVC 200  30 m + rura ochronna 315 - 30 mNadzór Przyrodniczy:

Cały kilometraż inwestycji.

odszukanie w terenie resztówek i wytypowanie ich jako dobrych siedlisk zastępczych dla przesadzanych roślin chronionych,

monitoring potencjalnych siedlisk i korytarzy migracyjnych płazów,

sporządzenie instrukcji wykonania wygrodzeń zabezpieczających przed dostaniem się płazów i gadów na teren budowanej autostrady

nadzór przyrodniczy budowy dróg technologicznych DS26 i DS35

złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo(a) od zakazów w stosunku do gatunków chronionych (usunięcie opuszczonego gniazda bociana białego)


Organizacja ruchu:

Utrzymanie Tymczasowego oznakowania na drodze:

DK4 – oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1518R - połówkowe zawężenie pasa na czas budowy przyczółka obiektu WA79

DP1383R - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DG108842R - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1520R  - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1516R - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1517R - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1519R - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy


Prace projektowe oraz zatwierdzanie projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu:

DW881 -  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DW835 - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DW877 - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP 1383R -  oznakowanie na czas budowy bajpasa

DP 1384R -  oznakowanie na czas budowy bajpasa

DP 1592R -  oznakowanie na czas budowy bajpasa

DP 1521R - oznakowanie na czas budowy bajpasa

DG109807R - oznakowanie na czas budowy bajpasa

DG 1515R - oznakowanie na czas budowy bajpasaPostęp realizacji robót za 1 tydzień marca 2011 r. (9 tydzień 2011 r.)ROBOTY DROGOWE

Kontynuacja robót rozbiórkowych obiektów rozpoczętych w tygodniu 8

Dodatkowo wykonano rozbiórkę :

Wola Dalsza posesja: 369 - (całość 72%)

Gorliczyna posesja : 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 119 hałdowanie gruzu

Wola Dalsza posesja: 64 - (całość 35%)

Gorliczyna posesja : 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 119 hałdowanie gruzu

Wola Dalsza posesja: 64 - (całość 35%)

Gniewczyna Łańcucka posesja: 459, 461, 462, 463, 469, 557 hałodowanie gruzu

Gorliczyna posesja: 558, 559, 560 hałdowanie gruzu

590+000 - 590 + 100 - Wyciąganie drzewa z miejsc do których nie można dojechać samochodem ciężarowym - 25 % (całościowo 85 % )

DS. 25, DS. 25.1, DS. 26, DS. 18, DS. 37, DS. 19, DS. 38, DS. 39, DS. 20, DS. 22 - VSS, pobranie i badanie próbki gruntu


0+000-0+149/DS.20 -  PROFILOWANIE I RÓWNANIE PODŁOŻA

0+000-1+374,85/ DS.22 - PROFILOWANIE I RÓWNANIE PODŁOŻA

0+000-1+667,63/DS.19 - Równanie podłoża pod drogi technologiczne

0+000-1+145,88/DS.26 - Równanie podłoża pod drogi technologiczne

0+000-1+536,20/DS.18 - 0+000-1+667,63/DS.19 - Połączenie drogi DS. 18 i Ds. 19 drogą technologiczną

0+000-1+145,88/ DS26 - Równanie podłoża pod drogi technologiczne


Geodezyjna: 581+250-622+480 - Pomiar osnowy realizacyjnej na mostach 15% (65) %, Opracowanie kameralne projektu. Tyczenie drogi technologicznej DS.26, DS.25 (100%). Tyczenie drogi technologicznej DS.18, DS.19, DS.20,DS.22, DS.23 (100%)

Tyczenie zakresu robót placu składowego DS. 26 (100%), Tyczenie linii wodociągowej W11 (100%), Tyczenie linii wodociągowej W4 (100%), Tyczenie gazociągu G12 (100%).

 Geotechniczna: 606+700-609+900 - sondy statyczne CPT, w ilosci: 17 szt., do głębokości 8 m ppt - 136mb co daje 2,3% całkowitego planowanego metrażu sondowań CPT pod trasę.

Do dnia 05.03.2011 łącznie wykonano 6430 mb sondowań statycznych CPT co stanowi 108,28% planu. Przekroczenie planu wynika z zastąpienia części planowanych sondowań CPT-u sondami CPT

W dniu 04.03.2011 - 5 szt. próbek sondami NNS. Sumarycznie pobrano 30 sztuk próbek co stanowi 13,21% całego planu


ROBOTY MOSTOWE

PZ-61a, 583+764,14 - Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM.

PZ-5, 584+593.34 A4 - Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM.

PZ-22, 594+593,34 - Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do DSM.

WA-3, 594+593,34 - Realizacja platform roboczych pod wiertnicę do wykonania kolumn jet grouting, przyczółka w osi N, filara w osi K

WA-5, 616+006.88 -  Przestój związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi

PZ-43, 610+463.34 - Realizacja zbrojenia ścian, stropu, skrzydeł segmentu B (prawy), Betonowanie płyty dennej, skrzydeł segmentu A(lewy) wstrzymane że względu na niekorzystne, warunkami atmosferyczne

WA-79, 610+270.28 - Realizacja deskowania ławy fundamentowej przyczółka w osi B, Zbrojenie ławy fundamentowej przyczółka w osi B, Odwodnienie wykopu za pomocą instalacji igłofiltrowej

PG-79a, 611+819.23 A4 - Realizacja drogi dojazdowej do obiektu

WD 12b - Realizacja drogi technologicznej do obiektu (szerokości 3,5 m, grubości 30 cm), Wykonanie platform roboczych pod wiertnicę do DSM, Zdjęcie humusu pod platformy

 

ROBOTY BRANŻOWE

GAZ:

622+437 / G23 - oddanie próby szczelności,  wykonanie 100% gazociągu

622+816 /GW1 - wykonanie przewiertu fi 1000, wykonanie 100% 

593+467 / G9 - wykonanie 100% gazociągu 

622+816 /GW1 - spawanie rur fi 700  zrobione około 15% 

613+887 / G21 - nie pracowaliśmy,  zrobione 20%

594+038 / G11 - zagęszczanie wykopu ,wykonano 80% gazociągu(czekamy aż zostanie wykonana kanalizacja i wodociąg)


610+215 / G 19 - transport rur , wykopy kontrolne, wykopy liniowe, zgrzewanie rur ochronnych wykonane 50%

613+407 / G20 - wykopy linowe ,zgrzewanie rur przewodowych, zagęszczanie wykopu, wykonano 60%


ENERGETYCZNA:

580+250 / Kolizja SN0 - Naciąg przewodów linii SN przy wyłączeniu zakładu energetycznego (50% całości).

599+700 / Kolizja SN14 - Montaż i stawianie 4 słupów linii energetycznej średniego napięcia przy wyłączeniu zakładu energetycznego.

597+200 / Kolizja SN12 - Montaż i stawianie 2 słupów linii energetycznej średniego napięcia przy wyłączeniu zakładu energetycznego.


Telekomunikacja:

583+715 / Kolizja T4 - Wykonanie przewiertu sterowanego pod rowem melioracyjnym o długości 28 m.

581+960 / Kolizja T3 - Wykonanie przewiertu sterowanego pod autostrada o długości 85 m.

591+598 / Kolizja T9  -  Montaż i ustawienie slupów linii telekomunikacyjnej.

591+598 / Kolizja T9 - Układanie kanalizacji telekomunikacyjnej.


Melioracja:

622+300 - wykop  ZBR- 54, zrobione 90%

622+301 - wykop zbiornika ZBR-55, zrobione 10%

584+100 - odmulenie PPO zrobione 10%

612+600 - wykop M-1, 90%

585+400 - odmulanie rowu T-7, 15%

581+300 - odmulanie,wykop rowu T-15, 10%

621+900 - wykop zbiornika ZBR-53 zrobione 10%

621+500 - wykop ZBR -52 zrobione 90%


SANITARNA:

KS38 613+966,11 - Montaż rurociągu PVC 110 tłoczny - 96 m

KS42 618+959,81 - Montaż rurociągu PE 90 - 160 m + rury ochronne 160 + studnie fi 800 - 2 szt

KS37 613+303,50 - Montaż rurociągu fi 200 - 27,7 m, demontaż przyłacza 160- 39 m


Sieci wodociągowe

W4 km 583+158/    Obiekt WD 61 - Transport rur PE fi 225. Zgrzewanie rur PE - 336 mb.Wykonanie wodociągu - 120mb.

W13 km 593+473/ Obiekt WA68 - Transport rur PE fi 400. Zgrzewanie rur PE - 218 mb.Wykonanie wodociągu - 40mb.

W32 km 613+882/ obiekt WA3 - wykopy kontrolne  i zgrzewanie rury ochronnej 36 mb

W33 km 616+052/ obiekt WA5 - transport rur, wykopy kontrolne

 

Utrzymanie Tymczasowego oznakowania na drodze:

DK4 - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1518R -  połówkowe zawężenie pasa na czas budowy przyczółka obiektu WA79

DP1383R -  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DG108842R -  oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1520R  - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1520R  - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1516R  - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP1517R   - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

 DP1519R  - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy


Prace projektowe oraz zatwierdzanie projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu:

DW881 - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DW835 - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DW877 - oznaczenie wjazdów i wyjazdów z budowy

DP 1383R - oznakowanie na czas budowy bajpasa

DP 1384R - oznakowanie na czas budowy bajpasa

DP 1592R - oznakowanie na czas budowy bajpasa

DP 1521R - oznakowanie na czas budowy bajpasa

DG109807R - oznakowanie na czas budowy bajpasa

DG 1515R - oznakowanie na czas budowy bajpasa

 

Nadzór Przyrodniczy
Kontrola przeprowadzonej wycinki drzew i krzewów.
Sprawdzenie miejsc potencjalnego występowania bobra europejskiego oraz gniazda bociana mogących wchodzić w kolizję z inwestycją
Kontrola bytowania płazów w pasie prowadzonej inwestycji,


DW881
DW835
DW877
DP 1383R
DP 1384R
DP 1592R
DP 1521R
DG109807R
DG 1515R

Ostatnia aktualizacja: 10.12.2014Kontakt|Mapa serwisu